برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی

برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی _ کنکور ارشد مامایی
()

آشنایی با انواع واکسن ها و شرایط نگهداری آن ها

واکسیناسـیون اقـدام بسـیار مهـم و با ارزشـی اسـت کـه به وسـیله آن می تـوان با هزینـه انـدک از ابتلا بـه بسـیاری از بیمـاری هـای عفونـی خطرنـاک و پرهزینـه جلوگیـری کـرد. واکسـن از باکتـری یـا ویـروس زنـده ضعیف شـده و یا غیـر فعال شـده و یـا جزئـی از آن هـا )ماننـد آنتـی ژن سـطحی خالـص شـده یـا توکسـوئید( سـاخته شـده اسـت. بـا تزریـق واکسـن ، سیسـتم ایمنـی بـدن علیـه باکتـری یـا ویـروس وارد شـده بـه بـدن، آنتـی بادی سـاخته و باعث بـاال بـردن مصونیت بدن در مقابـل بیمـاری ناشـی از آن می شـود.
واکسـن هـا بـه دو گـروه واکسـن هـای زنـده ضعیـف شـده و واکسـن هـای غیـر زنـده (غیرفعـال) تقسـیم می شـوند. واکســن هــای باکتریایــی شــامل واکســن هــای حــاوی باکتــری زنــده ضعیــف
شــده )ماننــد ب.ث.ژ( ، باکتــری کشــته شــده )ماننــد ســیاه ســرفه(، توکســوئید)ماننــد دیفتــری و کــزاز( و واکســن هــای پلــی ســاکاریدی )ماننــد پنوموکــوک پلــی ســاکاریدی و مننگوکــوک پلــی ســاکاریدی هســتند.
واکســن هــای ویروســی شــامل ویــروس زنــده ضعیــف شــده )مثــل MMR، واکســن خوراکــی فلــج اطفــال و تــب زرد( ، ویــروس کامــل غیرفعــال )ماننــد واکسـن تزریقـی فلـج اطفـال و هـاری( و بخشـی از آنتـی ژن سـطحی ویـروس ماننــد هپاتیــت ب و آنفلوانــزا هســتند.

ممنوعیت مصرف واکسن ها

ممنوعيـت در ايمـن سـازي : بـه حالتـی اطلاق می شـود کـه تجويز يك واكسـن بـا احتمـال قـوی بـا عـوارض نامطلـوب وخیم همـراه باشـد. به عنـوان مثـال، در صورتـی کـه کـودک پـس از دریافت نوبـت قبلی واکسـن دچار واکنش حساسـیتی شـدید )مانند آنافیالکسـی( شـده باشـد، نبایـد در دفعات بعـدی واکسیناسـیون، آن واکسـن را دریافـت کند.
توضیـح: ممنوعیـت مصـرف هـر یـک از واکسـن هـا بـه طـور جداگانـه در فصـل “نـکات کاربـردی در خصـوص واکسـن هـا” عنـوان مـی شـود.
احتيــاط در ايمــن ســازي: بــه حالتــی اطــاق مــی شــود کــه احتمــال پیامــد نامطلـوب وخیـم بعـد از تجویـز یـک واکسـن وجـود داشـته باشـد.در آن صـورت ايمـن سـازي بايـد بـه تعويـق بيفتـد و يـا فوايـد و مضـرات احتمالـي آن سـنجيده شـده و سـپس تصميـم گيـري شـود. بـه عنـوان مثـال، تزریـق واکسـن آنفلوانـزا در صـورت ابتـا بـه سـندرم گيلـن بـاره طـي 6 هفتـه پـس از دريافـت دز قبلـي واكسـن، جـزو مـوارد احتیـاط اسـت و بایـد مضـرات احتمالـی درمقابـل فوایـد آن درنظـر گرفتـه شـود.

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *