راهنمای کشوری مبارزه با هاری

راهنمای کشوری مبارزه با هاری _ کنکور ارشد مامایی
()

پيشگفتـار

بيماري هـاري يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك بين حيـوان و انسان است كه در خيلي از منـاطق جهـان شـايعبـوده و در ايـران نيـز يـك اولويـت مهـم به شمار ميايد. با توجه به درصد كشندگي بالا(صددرصد)، برنامـة مـراقبــت و پيـگيـري تمام آسيـب ديدگـان حـيوانگزيـده بـه منظور جــلوگيري از ابـتلا به هـاري با جديت خاص توسط عوامل اجرايـي مربـوط در وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشكي و در سطوح مختلف، بـه ويـژه در مراكـز بهداشـت شهرسـتانهـا در حـال اجـرا اسـت و خوشـبختانه بـا وجـود افـزايش مـوارد حيوان گزيدگي انساني، موارد ابتلاي انسان به هاري كاهش يافته است.

اين كاهش ميتواند نـاشي از بهبود سيستم مـراقبت در كشف بـه مــوقع حيوانگزيده هـا و درمـان پيشگيري به موقع آنهـا باشـد. البتـه بايسـتي بـراي رسيدن به هدف نهايي، يعني نبود بيمـاري هـاري انسـاني، در جهـت بـالابردن سطح آگاهي جامعه و كاركنان فني بخش بهداشت و درمـان، تقويـت سيسـتم مراقبت و هماهنگي هـاي بين بخشي تلاشهـاي بيشتري به عمل آيـد.

اهميت بيماري

هاري يك بيماري عفوني حاد(آنسفاليت) و كشندة ويروسي است كه به دو شكل تحريكي(هاري خشمگين) يا فلجي(هاري ساكت) ظـاهر مـيشـود. ايـن بيمــاري مخصــوص گوشــتخواران اهلــي و وحشــي بــوده، انســان و ســاير حيــوانهــاي خــونگرم پستانـــدار، بــهطــور تصــادفي و اغلــب ازطريــق حيوانگزيدگي به آن مبتـلا ميشوند.

اهميت بيماري هاري به دلايل زير است:

1 .ميـزان كشندگي بـالا(صـددرصـد)، به طـوري كــه پـس از ظهـور عـلائم باليني چه در انسان و چه در حيـوان، قابـل درمـان نبـوده و بيمار محكوم به مرگ خواهدبود.
2 .افزايش روند موارد حيوان گزيدگي در انسان، بهطوري كه بـه ناچـار سالانه مبالغ زيادي صرف خريد سرم و واكسن ضـد هـاري جهـت درمان پيشگيري آسيبديدگان ميشود.
3 .تلفات دام و خسارتهـاي اقتصادي نـاشي از اين بيمــاري كــه در دامهـا ايجاد ميشود.

روند سالانة حيوانگزيدگي در ايران رو به افزايش است؛ به طوري كـه در 100000 نفر جمعيت، اين ميزان از 1/35 مورد در سال 1366 بـه 151 مــورد در ســال 1381 رســيده اســت. براســاس بررســيهــاي آمــاري در استانهـاي مختلف، بيش از 85 %از مـوارد حيــوانگزيـدگي تــوسط سـگ اتفـاق مـيافتـد كـه بيشـتر ايـن مـوارد بـه سـگهـاي خـانگي و سـگ گلـه اختصــاص دارد و متأســفانه علــت اصــلي آن، عــدم قــلاده گــذاري است.

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *